Have an account?

Program-program terkini


PROGRAM FESTIVAL JALANAN

Tarikh : 12 December 2010

Waktu : 10:00 pagi - 02:30 petang

Tempat : Pantai Morib

Larian Kemasyarakatan Pantai Morib

Tarikh : 12 December 2010

Waktu : 07:00 pagi

Tempat : Pantai Morib

Posted by Tegarfishing Club on Sunday, November 14, 2010 in
APAKAH ITU LESEN SEMENTARA??????

LESEN SEMENTARA
(UUK PERLESENAN TRED,PERNIAGAAN & PERINDUSTRIAN (MDKL)2007 Sel.P.U.197)

UKK(Undang-Undang Kecil)16.

(1) Suatu lesen sementara beloh dikeluarkan kepada mana-mana pemohon sementara menanti PERTIMBANGAN oleh Pihak Berkuasa Melesen keatas permohonan bagi suatu pelesen.

(2) Lesen sementara yang dikeluarkan dibawah perenggan(1) hendaklan sah bagi tempoh tidak melebihi enam bulan dari tarikh permit itu dikeluarkan.

(3)Tertakluk kepada perenggan (5),suatau lesen sementara boleh dilanjutkan bagi tempoh tidak melebihi enam bulan selanjutnya atas permohonan secara bertulis oleh pemohon pada atau sebelum tarikh akhir enam bulan yang pertama.

(4) Tempoh suatu lesen sementara tidak boleh melebihi tempoh dua belas bulan dari tarikh lesen itu dikeluarkan.

(5) Jika permohonan bagi suatu lesen telah ditolak oleh Pihak Berkuasa Melesen,lesen sementara yang dikeluarkan hendaklah menjadi tidak sah dengan serta- merta.

(6) Fi bagi satu lesen sementara atau apa-apa perlanjutan hendaklah tidak melebihi jumlah Fi yang ditetapkan dalam Jadual Kedua dan Ketiga.

(7) Pemengang suatu lesen sementara hendaklah mempunyai hak,kewajiban, liabiliti dan obligasi yang sama sebagaimana pemengang lesen tred,perniagaan atau perindustrian yang dikeluarkan dibawah Undang-Undang Kecil ini.


Sumber:Unit Perundangan MDKL.
0 Responses to “MAKLUMAT UMUM PERLESENAN”:

Post a Comment